STYLISH CUSHION

rounded seastar shrimp
Jahir, Lembeh Strait
June 2014

commensal shrimp on sea star
Bali
November 2012
commensal shrimp on seastar
Bali
November 2014

rounded seastar shrimp on seastar
Jahir, Lembeh Strait
June 2014
commensal shrimp on seastar
Tanjung Kubur, Lembeh Strait
May 2013

commensal shrimp on seastar
Jahir, Lembeh Strait
June 2014